Alle verbintenissen van en met Eurostone zijn onderworpen aan de hierna vermelde voorwaarden :

1. Iedere bestelling of overeenkomst is slechts bindend na schriftelijke bevestiging door Eurostone. Enkel de huidige verkoopsvoorwaarden van Eurostone zijn van toepassing, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Door het plaatsen van de bestelling erkent de koper uitdrukkelijk huidige verkoopsvoorwaarden te kennen en ze te aanvaarden. Offertes van Eurostone zijn slechts geldig voor een termijn van 30 dagen. Eventuele monsters van stenen kunnen onmogelijk alle mogelijke kleuren structuurschakeringen in zich verenigen en kunnen daarom alleen als indicatief voorbeeld worden beschouwd. Er kan in geen geval geëist worden dat de leveringen volledig overeenstemmen met eventuele monsters.

2. De tussen partijen overeengekomen prijzen staan vast voor de duur van 2 maanden vanaf de datum van bestelling. In geval van prijsstijging kan Eurostone de prijzen verhogen indien de levering door toedoen van de koper meer dan 2 maand na de bestelling moet plaatsvinden.

3. Snijverlies is steeds ten laste van de klant.

4. Bij eenzijdige contractbreuk door de koper om welke reden ook, kan door Eurostone steeds een schadevergoeding geëist worden van 30% van de waarde van de bestelling en/of van de waarde van de uit te voeren werken. In het geval de bestelling geen stockproducten bevat, dient het volledig bedrag van de bestelling betaald te worden.

5. Bestellingen die binnen 4 maanden geen uitvoering kunnen krijgen, kunnen door Eurostone als ontbonden beschouwd worden. Ingeval de niet-uitvoering te wijten is aan de Koper zal Eurostone gerechtigd zijn op een schadevergoeding gelijk aan 30% van de waarde van de bestelling. In het geval de bestelling geen stockproducten bevat, dient het volledig bedrag van de bestelling betaald te worden.

6. Leveringstermijnen zjn steeds limitatief. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot schadevergoeding .

7. De goederen moeten binnen de vastgestelde termijn afgehaald worden. Bij gebreke aan tijdige afhaling mag Eurostone hetzij de overeenkomst verbreken, hetzij er de uitvoering van eisen.

8. Eurostone blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang ze niet werden betaald, ook wanneer de koper ze heeft verwerkt of aan derden overgelaten.

9. Geleverde goederen worden in geen geval omgeruild of teruggenomen.
10. De waarborg kan nooit verder gaan dan tot eenvoudige vervanging van de als gebrekkig ervaren waren. Vallen niet onder de voorwaarden en kunnen geen aanleiding geven tot klachten:

10.1 Fouten die onzichtbaar zijn met het blote oog vanop manshoogte. De tegels moeten droog en niet bij tegenlicht gekeurd worden.

10.2 Haarscheurtjes, windbarstjes of uitslag die eigen zijn aan het product.

10.3 De ontglanzing, vermits deze afhankelijk is van gebruik en onderhoud der vloeren.

10.4 De door de fabrikant opgegeven graad van slijtvastheid geldt slechts ten titel van inlichting. Bij het aanwenden van vloeren is het inbouwen van een vloermat aan elke buiteningang verplicht. Abrasieven zoals zand, stof haren (algemeen) beperken in aanzienlijke mate de levensduur van de toplaag.

10.5 Bij het vaststellen van onvoldoende onderhoud is iedere verantwoordelijkheid van Eurostone uitgesloten. Glanzende afwerking kan haar initieel aspect verliezen bij gebruik. Dit wordt als normaal beschouwd en kan geen enkele klacht wettigen.

10.6 Stenen die in slechte voorwaarden opgeslagen, die buiten normale bestemming of niet volgens de regels van het vak werden gelegd of die onderhouden werden met schadelijke stoffen.

10.7 De bijna rechtlijnige scheuren in de stenen, kant- en hoekscheuren die het gevolg zijn van zakkingen, trillingen of doorbuiging van de ondervloer (welfsels…) slechte plaatsing e.d.

10.8 Efflorescentie en kalkuitlsag

10.9 De tegels aangeduid als handelskeus (H.K.), als tweede keuze, derde keuze M.S.keus, L.A. : lot alles, opruiming, e.d.

10.10 Onregelmatigheden in de tinten, de aders, het schilferen en bijzondere eigenschappen (arendsteen, schelpen, enz…)welke voorkomen in natuursteen kunnen geen reden tot weigering uitmaken.

10.11 Maatafwijkingen (volgens geldende normen)

11. Leveringen geschieden steeds aan huis. Het eventueel binnenzetten is ten laste van de koper. Bij levering van de goederen dient de koper aanwezig te zijn. Indien er niemand aanwezig is op de afgesproken losplaats worden de goederen gelost en valt de verantwoordelijkheid over de goederen reeds voor de koper. Indien er onmogelijk gelost kan worden, zullen alle kosten teweeggebracht door dit oponthoud ten laste vallen van de koper. Wanneer de levering op de werf voorzien is in het contract, kan dit enkel geschieden wanneer de toegangswegen naar de werf berijdbaar zijn. Het lossen gebeurt door de zorgen van de koper en op zijn kosten, hetzij op de werf, hetzij op de plaats die de vervoerder als beste voor hem bereikbare plaats aanziet. De koper neemt vanaf de aankomst van de vervoerde de gebeurlijke staangelden te zijner laste. De koper heeft het recht de koopwaar in onze magazijnen aan een onderzoek te onderwerpen. Indien hij dit overbodig acht, zal de verzending geschieden en de koopwaar zal dan als definitief aanvaard beschouwd worden.

12. Eurostone is niet verantwoordelijk voor het verlies of de beschadiging der materialen na de levering.

13. Zichtbare gebreken, die vastgesteld kunnen worden bij de aflevering, zoals dikte, rechtlijnigheid, vlakheid, uitzicht, enz… dienen om ontvankelijk te zijn schriftelijk binnen de 8 dagen na ontvangst der waren en voor hun plaatsing ingediend te worden. Het laten plaatsen van betwiste tegels geldt als een uitdrukkelijke aanvaarding van de tegels en maakt elke klacht onontvankelijk. Het onderzoek door Eurostone van een laattijdige klacht kan nooit tegen hem worden uitgelegd. indien onzichtbare fouten tevoorschijn komen na het plaatsen van de stenen moet een geschreven klacht ingediend worden binnen de 2 maand na de vaststelling.

14. De goederen reizen steeds op risico an de koper, zelfs wanneer zij franco verzonden zijn.

15. De verkoper kan nooit verplicht worden om commissies uit te keren.

16. Bij bestelling zal een voorschot ten belope van 20% van het totaalbedrag op rekening van Eurostone gestort worden. Dit voorschot blijft behouden in het voordeel van Eurostone tot de definitieve oplevering van de werken, en zal dan pas verrekend mogen worden. Betaling van het openstaande saldo gebeurt steeds contant bij afhaling of levering van de goederen. Geen enkele afhouding voor waarborg of andere reden mag door de koper gedaan worden. Bij niet-betaling op de vervaldag worden de factuurbedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 1 % per begonnen maand, en met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van €50. Klachten inzake facturen worden niet aanvaard indien ze gedaan worden meer dan 10 dagen na verzenddatum.